Privacy verklaring

 

Ik, Monique Haijnes, van Monique Haijnes - Praktijk voor Haptotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe er door mij met persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

·      Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

·      Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·      Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van

uw persoonsgegevens;

·      Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·      Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·      Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen endeze respecteren.

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kan dit via de contact gegevens onderaan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Monique Haijnes – Praktijk voor Haptotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

·      Administratieve doeleinde;

·      Het uitvoering geven aan de behandeling en de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

De behandelovereenkomst:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Monique Haijnes - Praktijk voor Haptotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

·      Voornaam;

·     Tussenvoegsel;

·      Achternaam;

·      Adres

·      Telefoonnummer;

·      E-mailadres;

·      Verzekeringsnummer zorgverzekeraar

·     Geslacht

·      Gegevens over psychische en mentale gezondheid.

 

Uw persoonsgegevens worden door Monique Haijnes - Praktijk voor Haptotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

- Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en met uw toestemming.

 

Minderjarige:

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn:

Monique Haijnes – Praktijk voor Haptotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Ons wettelijke bewaartermijn is 15 jaar.

 

Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

·      Alle personen die namens Monique Haijnes – Praktijk voor Haptotherapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

·      Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;

·      Ik pseudonimiseer persoonsgegevens als daar aanleiding toe is bijvoorbeeld wanneer ik deze gebruik voor intercollegiale toetsing;

·      Ik test en evalueer regelmatig mijn privacy maatregelen;

·      Ik hanteer een papieren clientendossier. Dit dossier wordt bewaard in een kast die op slot is en waarvan alleen ik de sleutel beheer.

 

In kaart brengen website bezoek/contactformulier/email:

Voor het optimaliseren en analyseren van het gebruik van de website gebruik ik Google Analytics. Verder kunt u mij bereiken per email en via het contactformulier op mijn website. Hierbij zie ik uw naam en emailadres. Het transport van e-mailberichten is nooit 100% veilig. Door informatie zonder encryptie via de mail aan mij te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie door derden wordt gelezen.

 

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Contact:

Monique Haijnes - Praktijk voor Haptotherapie

Nova Zembla 34

1723 LM Noord-Scharwoude

 

info@moniquehaijnes.nl

06-472 66 539