Privacy Policy

 

Ik, Monique Haijnes, van Monique Haijnes - Praktijk voor Haptotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe er door mij met persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

·      Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

·      Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·      Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van

uw persoonsgegevens;

·      Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiligingvan uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·      Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoeringvan de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·      Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen endeze respecteren.

·      Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Monique Haijnes – Praktijk voor Haptotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

·      Administratieve doeleinde;

·      Het uitvoering geven aan de behandeling en de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Monique Haijnes - Praktijk voor Haptotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

·      -  Voornaam;

·      -  Tussenvoegsel;

·      -  Achternaam;

·      -  Adres

·      -  Telefoonnummer;

·      -  E-mailadres;

·      -  Verzekeringsnummer zorgverzekeraar

·      -  Geslacht

·      -  Gegevens over uw psychische en lichamelijke gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door Monique Haijnes - Praktijk voor Haptotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

·      Het verzorgen van de internetomgeving;

·      Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Monique Haijnes – Praktijk voor Haptotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Ons wettelijke bewaartermijn is 15 jaar.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

·      Alle personen die namens Monique Haijnes – Praktijk voor Haptotherapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

·      Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;

·      Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe isbijvoorbeeld wanneer ik deze gebruik voor intercollegiale toetsing;

·      Ik test en evalueer regelmatig mijn privacy maatregelen;

·      Ik hanteer een papieren clientendossier. Dit dossier wordt bewaard in een kast die op slot isen waarvan alleen ik de sleutel beheer.

 

In kaart brengen website bezoek/contactformulier/email

Voor het optimaliseren en analyseren van het gebruik van de website gebruik ik Google Analytics. Verder kunt u mij bereiken per email en via het contactformulier op mijn website. Hierbij zie ik uw naam en emailadres. Het transport van e-mailberichten is nooit 100% veilig. Door informatie zonder encryptie via de mail aan mij te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie door derden wordt gelezen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Monique Haijnes - Praktijk voor Haptotherapie

Postadres: Frans Halsstraat 49
1816 CM Alkmaar

 Bezoekadres: Vermeerstraat 54

1816 CL Alkmaar

 info@moniquehaijnes.nl

06-472 66 539